Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pinyins
#1
do u guys know another joey site where u can get the pinyins (?) to her songs?
#2
HHM....... i'm not too sure... perhaps you can find ping yings for some of her songs but not all of her songs...
#3
JG has it, Snowy, why can't you just add them first? Just copying and pasting right? lol
[Image: Wayne.png]
[Image: AirCityBanner.gif]
#4
i just need two songs from her anyways. the only one in the world and cheut mai (?)
#5
Oh, Betrayal, such a good song
[Image: Wayne.png]
[Image: AirCityBanner.gif]
#6
oh carol... u could have just asked me haha.. cause i do the pingyums in jg Big Grin

here ya go..

12. Sai Seung Ji Yau (Only One in the Woirld) - Joey Yung
Composer - Chan Gwong Wing
Lyricist - Wyman Wong

mong jeuk nei gong, ya hui gang yi, nung yu sui dik saam gor ji
chung ngor gong sai, yut hoi chi, dou wing yuen, but yau ji
nei yik si ngor ji chu, dung lik wor yi yi

# You make me cry, make me smile,
make me feel the love is true
jeh jeh nei dik gwaan gu, yu kup mou seung dik oi wu
nin yuet maan maan, dor gaan fu, nei ya wing yuen yau sin daam sum hei wu
wai hung ngor bing mei duk dou, jui tip sun bou wu Oh I love you! #

daan si ngor ji, nei dou yau mung, ying jeung yut sang kup ngor yung
chuen gor sai gaai, gei dor jung, oi yu oi, joi wu dung
ya mei kup jeh jung oi, nang yuen chuen hin fung

Repeat #

Yes I do, I always do

Make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
jeh jeh nei dik hon gu, yu lik nin loi dik oi wu
nin yuet maan maan, dor gaan fu, ngor joi chung ya but hang paau dai ngor but gu
chung but wui lap ha si sum, pa wui kup gu fu Oh I love you!
Yes I love you, I always do...

--------------------------

03. Chuet Maai (Betrayal) - Joey Yung
Composer - Chui Gaai Jung
Lyricist - Lum Jik

sui seung dou si nei, nin ji gei dou chi siu ngor
jang si hou ji mui ging gun tar sou suen ngor
gar hou sun dik gau doi gwor, nei suet tar jou seung lut ngor
gang suet oi nei ging bei ngor dor

#jau suen ching yun dor waai, yik gwaan liu jiu ngaai
bei jin yau jin baai, jau chi chan sau kup wuet maai
bei nei mou ching chuet maai, yau sai gor dou daai
jau suen joi waai daai, ying hun nei taai jeung yau daai

kei sut faat sai lau ha gaak yea sau mei bou ya hou
yueng nei muen him ding ngor dou hou
sum mor but hou pou, nei sai gum tar yung pou
yau yi ching yun chuen but bou
yiu si loi yut nei yi yun muet yau uk jou
daai koi gung ngor yik tung gui dou, nei gun tar hei hou
ngor sum mor dou ji dou, ngor ji yuen jou buen leung gang gou

juet muet sum mor sau chi ji sum jan hor on lok jau jou
ngor buen lui, ngor buen lui
pou jeuk liu ngor dik ji gei, jeung ngor gik dou
bei jeung gwaat gang gou

Repeat #

kei sut faat sai lau ha gaak yea sau mei bou yau hou
yuen nei muen him ding ngor dou hou
jum mor but hou pou, nei sai gum tar yung pou
yau yi ching yun chuen but bou
yiu si loi yut nei yi yun muet yau uk jou
daai koi gung ngor yik tung gui dou
nei dou but ji dou, ngor yau yuen but bit bou
ngor yuet sau hoi yuet hin hun ching gou

nei yi yun wai gaak yea sau noi gau jui hou
bit yiu ying chor luen suet sing jou
nei gun tar hei hou, ngor sum more dou ji dou
ngor ji yuen jou buen leung gang gou

hun yik fu chuet but siu sum gei ji hou chuet maai leung dou
ngor mei dou keuk jou dou
hon jeuk nei yu tar jum mor jou maan but bou
bei fuen su gang gou
---------------------------------

just a question.. what do u use the ping yums for? just curious.. i just do the pingyums cause there seems like a lot of ppl wants them.. but what do they use it for? to sing the song?
[Image: yesasia-logo.gif]

Help JG earn commission by ordering Joey albums on YesAsia via this link
#7
YAY! thanks so much newbieeeeeee! i would've but i didnt know who does who around here...it's safer to wait for a response.
#8
ahha thats ok! yeah.. i didnt kno there was this thread until today when i was sorting out threads haha..
[Image: yesasia-logo.gif]

Help JG earn commission by ordering Joey albums on YesAsia via this link
#9
lol woohoo i can sing now Rolleyes i was listening to betrayal a few days ago
[Image: Wayne.png]
[Image: AirCityBanner.gif]
#10
OMG....i just notice this thread...i could have done the translation...LOL

oOoOoOo....RECORD WAYNE!!!!
[Image: giveloveabreakbanner.jpg] [Image: kju32.gif]


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)